image graduates michaela-maoz"המטרות הושגו במלואן"

"המטרות העיקריות שלי מהקורס היו: חוויה של שינוי עצמי, כלים לעבודה עם מטופלים וכלים להמשך התפתחות אישית - המטרות שלי הושגו במלואן. הקורס הוא עבורי הוכחה כי אפשר לשנות אמונה בסיסית , לשחרר היאחזות ארוכת שנים באמצעות תהליך קצר ואפילו מהנה."

מיכאלה מעוז - מטפלת בפסיכולוגיה גופנית